header by migi

2 mar 2015

Plan lekcji na II półrocze 2014/15

Plan lekcji dla poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum jest dostępny w zakładce "Organizacja roku szkolnego 2014/15". Zapraszamy do korzystania z planu.

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM25 lut 2015

ZASŁUŻENI DLA POWIATU

  Na uroczystej gali, która odbyła się 21.02.2015r w Filharmonii Częstochowskiej zostały wręczone Statuetki Starosty Powiatu Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”.  
 Laureatem nagrody w dziedzinie oświaty został Dyrektor Zespołu Szkół w Rzerzęczycach Ryszard Krok.
Ceremonię wręczenia statuetek poprzedziła prezentacja kandydatów do tej nagrody. Informacje o nich ukazały się w Wieściach Powiatowych. Zaproszeni na galę goście obejrzeli nagrane wcześniej filmy, których bohaterami byli pretendenci do nagrody. Następnie przedstawiono laureatów.
Dyrektor Ryszard Krok kieruje szkołą w Rzerzęczycach od 1991 roku. Obowiązki zawodowe i społeczne wypełnia z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Ustawicznie zabiega o polepszanie i unowocześnianie warunków nauki dzieci oraz pracy dla nauczycieli i personelu szkoły a także udogodnienia dla rodziców. Dzięki poparciu Samorządu Gminnego i współpracy ze starostwem powiatowym zmodernizowane zostało otoczenie szkoły, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i utworzenie dodatkowego parkingu przed szkołą.
Od początku pełnienia obowiązków kierowniczych dyrektor współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Stale współdziała z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.W szkole podejmowane są działania zapobiegające patologiom społecznym, alkoholizmowi i przemocy.
       Dzięki wsparciu Dyrektora R. Kroka uczniowie odwiedzają systematycznie pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości w Częstochowie, są zaangażowani w działalność Klubu Sportowego „Orkan”, OSP w Rzerzęczycach; ćwiczą i występują z Zespołem Folklorystycznym „Grusza” z Rzerzęczyc. Systematycznie, od 1995r., ukazuje się szkolny miesięcznik „Żaczek”. Kultywowane są także tradycje związane z patronem szkoły. Uczniowie corocznie uczestniczą w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich, odnoszą sukcesy w konkursach, dzielą się efektami pracy z patronem i poszerzają kontakty ze szkołami z całej Polski.
 Inicjatywy R. Kroka  są  akceptowane przez  rodziców, którzy wspierają działania szkoły. Prężnie działa Rada Rodziców,  która podejmuje wiele inicjatyw na rzecz uczniów, wypracowuje dla nich środki finansowe, pozwalające na pomoc uczniom o trudnej sytuacji materialnej i zakup dodatkowego wyposażenia do szkoły.
 Stołówka szkolna utworzona z inicjatywy Dyrektora R. Kroka jest systematycznie doposażona, wydaje codziennie około 270 obiadów dla uczniów z Rzerzęczyc, Garnku i Skrzydlowa.
Dyrektor Ryszard Krok jest świetnym organizatorem i gospodarzem.  Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ZS w Rzerzęczycach ukończyli studia wyższe, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, Dyrektor współpracuje z uczelniami w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.         
           Pan R. Krok uczestniczy również w wielu szkoleniach kadry kierowniczej.  Podwyższa systematycznie poziom wiedzy i umiejętności.
         Dyrektor systematycznie podejmuje działania na rzecz rozwoju samorządności uczniów oraz ich aktywności w życiu szkoły i środowiska lokalnego poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego, funkcjonowanie Spółdzielni Uczniowskiej, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Szkolnego Koła Turystyczno- Krajoznawczego. Z inicjatywy Dyrektora przy ZS w Rzerzęczycach działa Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Otwórzmy serca dla dzieci, która realizuje  projekty profilaktyczne i rozwijające zainteresowania uczniów, pozyskując środki z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych.  
Jako nauczyciel i dyrektor wykazuje się ogromnym oddaniem sprawom dzieci i młodzieży. Idąc za duchem czasów,  współpracuje z różnymi środowiskami, instytucjami dbając o to, aby absolwenci Zespołu Szkół w Rzerzęczycach wykazywali się umiejętnościami na miarę XXI w. i byli optymalnie przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  Jako społeczność szkolna serdecznie gratulujemy Panu Dyrektorowi. 


23 lut 2015

WYJAZD UCZNIÓW KLASY III G. DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO - BUDOWLANYCH W CZĘSTOCHOWIE

W środę 18 lutego 2015 r. klasa III gimnazjum wyjechała do Zespołu Szkół Mechaniczno - Budowlanych w Częstochowie. Szkoła ponadgimnazjalna zaprosiła naszych uczniów  na pokaz żużlowy, strzelnicę, zaprezentowała ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016 i pochwaliła się dotychczasowymi sukcesami. 
W obecności naszych uczniów została podpisana umowa partnerska między szkołą z ul. Augustyna a  MPK w Częstochowie  na prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu i zatrudnienie absolwentów  w specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego.
Wycieczka odbyła się w ramach prowadzonej w Z.S. w Rzerzęczycach preorientacji zawodowej i doradztwa zawodowego uczniów.